พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงรับมอบประกาศกรมป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ในการควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง

          วันที่ 21 เมษายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงรับมอบประกาศกรมป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ในการควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ณ ทำเนียบวงคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เข้าร่วมพิธี     

          ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเจตนารมณ์ ของ ทส. ในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรบนพื้นที่สูง และขอปฏิญาณตนในการ ที่จะมุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเพื่อเกื้อกูล และได้มอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการฯ ตาม มาตรา 19 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กับท่านองคมนตรี

          อธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่าง กรมป่าไม้กับมูลนิธิโครงการหลวงในการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในการดำเนินโครงการหลวง ทั้ง 37 โครงการ ซึ่งในเบื้องต้นกรมป่าไม้ได้ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฯ ตาม มาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  และได้ประสานให้มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการขออนุญาต ตาม มาตรา 13/1 และมาตรา 16 ต่อไป

          และท่านองคมนตรีได้ขอบคุณพร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ ทส. ซึ่งวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นก้าวที่สำคัญของการดำเนินงานโครงการหลวงในพื้นที่กรมป่าไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหลวง คือพื้นที่ป่าไม้จะต้องไม่ลดลงพร้อมกับการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่มีการย้ายที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจะสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการใช้ประโยชน์พื้นที่

Leave a Comment

Skip to content