ประกาศการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ห รือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโ ลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศเชิญชวน.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 63037272403_1_202031817143238.pdf

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment

Skip to content