ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงส ุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ บดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 07042563.pdf

Leave a Comment

Skip to content