นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เร่งรัดการการปฏิบัติตามแผนการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. ธรรมนูญ อัครพินท์ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. นายชีวะ_าพ ชีวะธรรม ผอ. สปฟ. นายปราโมท ห่านวิไล ผอ.กพร.  ผอ.สจป. และ ผอ.สจป. สาขา ร่วมประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

อปม.ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดในส่วนของแผนปฏิบัติงานด้านการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า จำนวน 100,000 ไร่ ซึ่งดำเนินการแล้วประมาณ 8,210 ไร่ และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 24,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นของ อส. 4,000 ไร่ ปม. 15,000 ไร่ และ ทช. 5,000 ไร่ ซึ่งในส่วนของ ปม. 15,000 ไร่ กรมป่าไม้ดำเนินการลงนามประกาศตาม มาตรา 25 ได้ทั้งหมด 2,265 ไร่ ทั้งนี้ สจป.ส่วนใหญ่ยังไม่มีการดำเนิน ท่าน อปม.จึงเร่งรัดดำเนินการให้ ผอ.สจป ทุกท่าน ตรวจสอบดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเร็ว

ในการนี้ ผู้แทน สจป.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 25 และผู้แทน สปฟ.รายงานผลการดำเนินงานของระบบพิทักษ์ไพร ปี 2559-2563 มีจำนวนทั้งหมด 2,283 จุด เป็นจุดบุกรุก 860 จุด และไม่ใช่จุดบุกรุก 1,230 จุด ซึ่งท่าน อปม. เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการตรวจสอบจุดบุกรุกให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว เพื่อลดการสูญเสียพื้นที่ป่ามากขึ้น อีกทั้งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ มาอยู่ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และผอ.สจป. ต้องลงพื้นที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และหน่วยป้องกันและพัฒนาอำเภอ เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในการดึงข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว และในส่วนของการดำเนินงานตามแผนทวงคืนผืนป่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กลุ่มนายทุนครอบครองอยู่ ต้องดำเนินการให้เด็ดขาด หากเกินกำลังของ สจป. สามารถขอความร่วมมือมายัง สปฟ. ได้ ซึ่ง ผอ.สปฟ. เสริมข้อมูลว่าหากดำเนินการจับกุมในพื้นที่ของกลุ่มนายทุนแล้ว ให้รีบดำเนินการตามมาตรา 25 แล้วรายงานผลมาที่ สปฟ. เพื่อนวบรวมเป็นผลงานกรมต่อไปได้

Leave a Comment

Skip to content