นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมความพร้อมการฟื้นฟูป่าหลังเกิดไฟไหม้และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

                วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมความพร้อมการฟื้นฟูป่าหลังเกิดไฟไหม้และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พร้อมด้วย รองอธิบดี ผู้บริหารในสังกัดกัดกรมป่าไม้ พร้อม Video conference ไปยัง สจป.ทั่วประเทศ

                อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ทุก สจป. เร่งสำรวจพื้นที่ฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่า โดยให้ทุกพื้นที่กำหนดเป้าหมาย และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจำแนกแต่ละพื้นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและชนิดป่า เพื่อกำหนดแนวทางการฟื้นฟูตามหลักวิชาการ โดยจะต้องกำหนดปฏิทินการฟื้นฟูและการดูแลรักษาในระยะต้น กลาง และระยะยาว พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ โดยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมฟื้นฟู และร่วมกันสรุปถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (AAR) ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต

                ในส่วนของการเตรียมกล้าไม้อธิบดีกรมป่าไม้ได้กำชับ ให้ทุกสจป. จัดเตรียมกล้าไม้ให้พร้อมเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอ โดยให้กระจายกล้าไม้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด อีกทั้งกำหนดการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พ.ค. 2563 ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content