นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯในการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ทส. รวมถึงได้ประสานงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานและการจัดทำแบบแผนกิจกรรมในแบบรายปีและรายไตรมาส สรุปรวมแผนงานของทุกหน่วยงานใน ทส. โดยให้แต่ละหน่วยงานทำตามหัวข้อของกิจกรรมและช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงอยากให้มีการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบถึงการนำเสนอข่าว การสื่อสารและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ให้ความสำคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินงานของ ทส. ในการชี้แจง การสร้างการรับรู้ รวมถึงช่องทางในการดำเนินการต่าง ๆ สาระสำคัญ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดำเนินการ โดยสื่อความหมายให้ชัดเจนกระชับ รวดเร็ว เนื้อหาถูกต้อง มีความเข้าใจและไม่ซับซ้อน

Leave a Comment

Skip to content