นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

                วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563  พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 รวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

                1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

                2. ติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                3. ติดตามความคืบหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                4. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

Leave a Comment

Skip to content