นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดการป่าชุมชน และการจัดที่ดินให้ชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดการป่าชุมชน และการจัดที่ดินให้ชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  และผู้เข้าร่วมประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ  VDO Conference มี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์ฯ รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ

                สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอกรอบโครงการจัดการทรัพยากรเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ และพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในส่วนของกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำเสนอจำนวนป่าชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 103 แห่ง โดยปี 2563 กำหนดเป้าหมายการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 8 แห่งในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ปัตตานี และมีแผนส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน 46 แห่ง และแผนกิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยกรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการที่ ศอ.บต.จัดทำขึ้น ทั้งการจัดที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การปลดล็อคไม้ตาม ม.7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Comment

Skip to content