นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่หรือสถานที่ที่ ทส. กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มีข้อสังการ ดังนี้

  1. ในเรื่องปัญหาภัยแล้ง ให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
  2. เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from home ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามแผนงาน ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงาน ตัวชี้วัด อาจมีการพิจารณาการปฏิบัติงาน Work from home ที่เป็นรูปธรรมภายหลังสถานการณ์ COVID-19 อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่น PM 2.5
  3. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID-19
  4. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการประชุมดังกล่าว นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ VDO Conference มาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ การเกิดไฟป่าลดลง ปัญหาหมอกควันลดลง โดยรวมดีขึ้นในทุกจังหวัด ท้ายสุด นายวราวุธ รมว.ทส. ได้ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ แก้ปัญหาต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในทุกสถานการณ์ เพื่อเป็นการคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

Leave a Comment

Skip to content