นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

          วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ทส. ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง” โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส.  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด.ทส. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 ผู้บริหารในสังกัด ทส. ณ โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ตำบลครีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

          ทั้งนี้ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักของประเทศ รวมถึงประชาชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาตาลในพื้นที่ ทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลและการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายตั้งจุดให้บริการ จำนวน ๒๔ แห่ง ทั่วประเทศ

          ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content