นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

                ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผต.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ และได้ประชุมร่วมกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผู้ว่าราชการ เชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สิน รอง.ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ผอ.สจป.ที่ 1(เชียงใหม่)  สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบ VC. ร่วมกับหน่วยงาน ทส. ณ ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. จังหวัดเชียงใหม่

                โดยภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นและลดลงอย่างต่อเนื่อง การเข้าดับไฟป่าและเฝ้าระวังพื้นที่ยังคงต้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบพื้นที่ถูกไฟไหม้ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร การจัดระเบียบการเผาพื้นที่ทำการเกษตรที่ส่วนใหญ่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ค. 63 แต่จังหวัดน่าน และแม่ฮ่องสอนได้เริ่มไปก่อนแล้ว การฟื้นฟูป่าไม้หลังถูกไฟไหม้ โดย ทส.ได้จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน 66 ล้านกล้า เป็นของ ปม. 50 ล้านกล้า และ อส. อีก 16 ล้านกล้า เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภาคเหนือนำไปปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ การจัดการเชื้อเพลิง และการถอดบทเรียน AAR กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19-20 พ.ค. 2563

                โดย ท่าน รมว.ทส.ให้ความสำคัญกับการถอดบทเรียน AAR ในปีนี้เพื่อให้สามารถนำไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในปีหน้าให้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยต้องหามาตรการมาควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กำหนดร่วมกันไว้แล้วให้ได้  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้เสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งต้องมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ กรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการดับไฟป่าให้กับท้องถิ่นไปแล้ว ดังนั้น อปท.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ต้องจัดทำงบประมาณ และแผนการดับไฟป่า โดย ทส.จะจัดฝึกอบรมการเข้าดับไฟป่าให้กับ จิตอาสา เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปช่วยดับไฟป่าของอาสาสมัคร และท่าน ปกท.ทส.ให้กำหนดตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ในการลดจำนวนจุด hot spot ให้มีผลในทางปฏิบัติระดับพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content