นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2563

            วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. เข้าร่วม

            การประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ และการส่งคืน และยุติการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

            ในส่วนวาระพิจารณา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ในการคำนวนมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. … ร่างระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทส. พ.ศ. …

            และร่วมกันพิจารณาการขยายพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 6 พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่ตามมติคณะกรรมการ 4 แห่ง และพื้นที่ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% 2 แห่ง และร่วมกันพิจารณาการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 7 แห่ง

Leave a Comment

Skip to content