นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและคัดเลือกพื้นที่เพื่อการปลูกฟื้นฟูป่า ครั้งที่ 3/2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและคัดเลือกพื้นที่เพื่อการปลูกฟื้นฟูป่า ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมมีการประชุมผ่านระบบ (VDO Conference) ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content