นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายปรมินทร์ วงสุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ประธานเน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคทุกสำนัก ให้ยกระดับความเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างหากมีการติดเชื่อในหน่วยงาน

 2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 21 ราย ส่วนกลาง 3 ราย ส่วนภูมิภาค 18 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัวอยู่ในส่วนกลาง – ราย และส่วนภูมิภาค 4 ราย

3. ในช่วงวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งการพ่นยาดังกล่าวได้ดำเนินการเฉพาะด้านนอกห้องปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่

4. ให้ชะลอการสร้างอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อไปก่อน เนื่องจากมีกระแสถึงความไม่ปลอดภัยในการพ่นยา แต่ให้จุดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อใส่ภาชนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินผ่านทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร

5. ประธาน ได้นำผู้บริหารส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์หน้ากากป้องกันละอองเชื่อโรค (Face Shild) เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3,000 ชิ้น

6. ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อ

ในการนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้กรมป่าไม้ปลอดจากเชื่อไวรัสโคโรน่าอย่างเด็ดขาด

Leave a Comment

Skip to content