นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 เมษายน  2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากจากโรคติดเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVIV – 19)  ดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ ได้รายงานว่าในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 3 เมษายน  2563 ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 42 ราย ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 6 ราย และส่วนภูมิภาค 36 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวเองเพื่อดูอาการ จำนวน 14 วัน

2. สำนักบริหารกลาง ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส จำนวน 4 เครื่อง โดยจะดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ตึกเทียมคมกฤส ทั้ง 4 ชั้น หลังจากนั้นจะดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ทุกอาคาร สำหรับความถี่ในการพ่นฆ่าเชื้อ ในสถานการณ์ที่ยังไม่รุนแรง จะดำเนินการอาทิตย์ ละ 1 ครั้ง หากมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะมีมาตรการเข้มงวดตามลำดับ

3. การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เตรียมแอลกอฮอล์ ไว้จำนวน 2,000 ลิตร ซึ่งจะสามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้ทุกหน่วยงาน

4. จากการประชุมหารือของ 4 หน่วยงาน ในพื้นที่บริเวณกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ภายใต้ชื่อกลุ่ม ” 4 ประสาน ต้านโควิด” โดยกลุ่มนี้จะรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทราบทุกวัน

5. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการรับเชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางจากกรมป่าไม้ ไปยังบ้านเรือนที่พักของเจ้าหน้าที่ ที่ยังคงต้องเดินทางมาปฏิบัติทุกวัน กรมป่าไม้จะประสานงานกับศูนย์อาหารวนาลี จัดให้บริการร้านอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซื้่อกลับบ้านไปบริโภค โดยไม่ต้องแวะซื้อระหว่างทางเพื่อลดการติดเชื้อ

Leave a Comment

Skip to content