นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

                ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมในห้องประชุมชั้น 17 และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ซึ่งไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ในส่วนของ ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม วาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

                1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

                2. วาระเพื่อทราบ กรณีการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล

                3. วาระสืบเนื่อง เพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ผ่านการพิจารณา 2 เรื่อง และไม่ผ่าน 1 เรื่อง (ต้องปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม)

                4. วาระเพื่อพิจารณา คำขออนุญาตของส่วนราชการจำนวน 27 คำขอ และคำขออนุญาตของเอกชน จำนวน 9 คำขอ รวม 36 คำขอ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาอนุญาต จำนวน 33 เรื่อง และไม่ผ่านการพิจารณา 3 เรื่อง ซึ่งต้องปรับปรุงข้อมูลแล้วเสนอเรื่องใหม่

                ในการนี้ ท่าน ปกท.ทส. เน้นย้ำว่าการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ก็สามารถกระทำได้ แต่ให้ขออนุญาตเท่าที่จำเป็น ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยดูแลป่าโดยรอบด้วย

Leave a Comment

Skip to content