นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 / 2563

                วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมี นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายอนันต์ พรหมดนตรี ผช.ปกท.ทส. ผอ.กองกฎหมาย ทส. ในส่วนกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้ประชุมผ่านระบบ Video conference ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้เขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. … และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักการได้มาและการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ. … โดยให้กรมป่าไม้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงร่าง แล้วเสนอให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

                ทั้งนี้ ปกท.ทส. ให้หน่วยงาน ทส. เร่งรัดการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ต่าง ๆ ของ ทส. ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จหน่วยงานต้องทำเรื่องชี้แจง รายงาน ทส. พิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content