นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

                นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายประลอง ดำรงค์ไทย อคพ. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อสส. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รอง ออส. และผู้บริหารในสังกัด ทส.เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                นายดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ปม. รายงานสถานการณ์ภาพรวม 17 จังหวัด ว่าจุดความร้อน (Hot spot) ลดลงอย่างมาก ยกเว้นจังหวัดน่าน จะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นบ้างเนื่องจากหมดช่วงการห้ามเผา ทั้งนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในการจัดระเบียบการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด ซึ่งท่าน ปกท.ทส. ให้เตรียมการในประเด็นการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งต้องมีแผนการที่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าเด็ดขาด ในการนี้ ท่าน ปกท.ทส. ขอบคุณ ท่านรอง ปกท.ทส. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฯ หน.ผตร.ทส. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดำเนินการตามมาตรการในการลดปัญหาไฟป่าหมอกควันได้ตามแผนจนส่งผลให้ภาพรวมทุกจังหวัดดีขึ้นมาก และเน้นย้ำให้ เร่งนำเสนอผลการดำเนินการงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และถอดบทเรียนการทำงานเพื่อเตรียมแผนการทำงานในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในปีต่อ ๆ ไป

Leave a Comment

Skip to content