นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

                นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็กส่วนหน้า พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หน.ผต.ทส. อคพ. ออส. และผู้บริหารในสังกัด ทส.เข้าร่วม

                ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. และนายจุมพฎ ชอบธรรม ผต. เข้าร่วมในการประชุมด้วย

                ท่าน ปกท.ทส. ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด และได้มอบหมายให้ ปม. อส. พัฒนาศักยภาพการดับไฟป่าด้วยเทคโนโลยีในกรณีจุดที่ดับไฟป่าไม่สนิท รวมทั้งเน้นย้ำการสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนจะต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อาทิ การปิดป่า การควบคุมพื้นที่ที่สามารถดับไฟได้แล้ว การวางระบบน้ำเพื่อใช้ในการดับไฟป่า การจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดในการเผาป่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งแผนในการฟื้นฟูหลังพื้นที่ที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า

                ในส่วนของการรายงานสถานการณ์ โดยท่านพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง.ปกท.ทส. ในฐานะ ผอ.ศปก.ทส.ส่วนหน้า ได้รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่า จุดความร้อนรายวัน (hotspot) พื้นที่เฝ้าระวัง ผลการดำเนินงานดับไฟป่า และข้อเสนอแนะ

                ในการนี้ท่าน อปม. ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้ส่ง ผอ.สปฟ. และชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิด และดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง ในกรณีพื้นที่ที่เกิดไฟป่ากรมป่าไม้จะเปรียบเทียบจากภาพถ่ายดาวเทียมดูร่องรอยการใช้ประโยชน์หากมีการบุกรุกเพิ่มเติม กรมป่าไม้จะตัดสิทธิในการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช.

Leave a Comment

Skip to content