นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

            วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 5002 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

            โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ปี 2563 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

Leave a Comment

Skip to content