การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

                วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากท่านรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธานการชุมคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ พรหมดนตรี  ผู้ช่วย ปกท.ทส. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. รกท. ผอ.สกมนายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในฐานะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้แทน สผ. ผู้แทน ทธ. ผู้แทนกองกฎหมาย ทส. นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมให้ข้อมูลด้วย  วาระการประชุม ที่สำคัญ มีดังนี้

                1. ผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 905 เรื่อง ผ่านตามเกณฑ์ 826 เรื่อง และไม่ผ่านและต้องปรับแก้ไข 79 เรื่อง ซึ่งได้นำเสนอในวาระสืบเนื่องแล้ว 62 เรื่อง

                2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 861 เรื่อง เห็นชอบ 745 เรื่อง ให้ทบทวน 113 เรื่อง และไม่เห็นชอบ  3 เรื่อง ในส่วนของเรื่องที่ให้ทบทวนนั้น ได้นำเข้าวาระสืบเนื่องแล้ว 95 เรื่อง เหลือที่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 12 เรื่อง

                3. วาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง

                4. วาระเพื่อพิจารณา 35 เรื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ผ่านการพิจารณา 31 เรื่อง ไม่ผ่านการพิจารณา (ต้องปรับปรุงข้อมูล) 4 เรื่อง

Leave a Comment

Skip to content