ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรก ระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไขล่าสุด

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง โดยวิธีประ กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

Leave a Comment

Skip to content