นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือบันทึก MOU

กรมป่าไม้ประชุมหารือบันทึก MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนจัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำตัวกว่า 7 ล้านต้น

ด้วย รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และ รมว.ศธ. (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบายปลูกฝึกจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมป่าไม้กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมอบหมายให้ กรมป่าไม้ประชุมหาแนวทางและจัดกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย สพฐ. มีโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งรวมทั้งนักเรียนและครู ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมกว่า 7 ล้านคน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม อธิบดีกรมป่าไม้เสนอให้จัดโครงการในรูปแบบ “ปลูกต้นไม้ประจำตัวคนละ 1 ต้น ให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกต้นไม้ในใจเยาวชน” โดยกิจกรรมดังกล่าวให้มีการปลูกต้นไม้ของตนเองรวมทั้งดูแลรักษา สามารถติดตามและรายงานผลผ่าน Application ที่กรมป่าไม้ออกแบบร่วมกับ สพฐ. จนจบหลักสูตรการศึกษา โดยกรมป่าไม้มอบหมายให้สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศให้การสนับสนุน ต้นไม้ รวมทั้งองค์ความรู้ ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกแต่ละพื้นที่ ประโยชน์ของต้นไม้ และการคำนวณการกักเก็บก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ประจำตัวของเยาวชน และให้เชื่อมโยงกับ Application โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยรายละเอียดของกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้คณะทำงานประสานรายละเอียดกับ สพฐ. และรายงานให้ อปม.ทราบ ต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อปม.เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายอารยันต์ บุญแสง ผอ.ศทส.ปม. และผู้แทน สพฐ. เข้าร่วม ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content