นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ของ รมว.ทส.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้

อปม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่กรมป่าไม้ ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 และกำหนดจัดประชุมที่ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ซึ่งในการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อปม. แจ้งว่า ท่าน รมว.ทส. ให้ความสำคัญกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 โดยขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และหากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโดยเน้นโครงการที่มีผลต่อกระทบต่อประชาชนโดยตรง

นอกจากนี้ อปม. ได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. โดยให้แต่ละสำนักรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ภายหลังจากการติดตามงาน อปม. ได้ขอหารือในประเด็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ คทช. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ยังไม่สามารถอธิบายแนวทางให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักส่งเสริมการปลูกป่า หาแนวทางทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางที่ถูกต้อง และชัดเจนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content