นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง ตามเป้าหมายของ ศอญ. โดยจากการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ซึ่งท่าน พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อปม.ได้มอบหมายให้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำแหล่งน้ำและฝายต้นน้ำสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มความชุ่มชื้นในดินก่อนดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าไม้ในปีถัดไป ทั้งนี้ให้ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำ สสน. เพื่อออกแบบการจัดทำแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งประสานกองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน  ในการดำเนินงาน โดยมีภาคเอกชนกลุ่มบริษัท SCG สนับสนุนงบประมาณ และโครงการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณเหนือเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 500 ไร่ บริเวณเหนือเขื่อนลำปะทาว ซึ่ง ผอ.สจป. 8 (นครราชสีมา) ได้สำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว สามารถดำเนินการปลูกฟื้นฟูได้ แต่พื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาไฟป่าในทุกปี อปม.ได้สั่งการให้จัดชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่าและสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ส่วนในโครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” อ่างเก็บน้ำซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้มีความเหมาะสม

Leave a Comment

Skip to content