นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินชดเชย จำนวน 43,295,400 บาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินชดเชย จำนวน 43,295,400 บาท  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้ พร้อมทั้งมีการสรุปผลการใช้จ่ายเงินชดเชยให้กรมป่าไม้ กรณีเพิกถอนพื้นที่ป่า โดยมีนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้มอบเงิน ในส่วนกรมป่าไม้ มีนางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content