นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และผู้แทน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และมีการประชุมผ่านระบบ VDO conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่างๆ  

ในการประชุมดังกล่าวข้างต้น ประธานขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางกำหนดประกอบกับในช่วงระยะนี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งอาจจะมีผลต่อการทำงานของแต่ละสำนักในพื้นที่ รวมถึงการทำงานของส่วนกลาง แต่ก็ขอให้ทุกสำนักดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ หากต้องปรับแผนบางรายการ ต้องรีบแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ เพื่อรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบต่อไป

นอกจากนี้  ที่ประขุมได้เร่งรัดรายการงบลงทุนที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 5 แสนบาท ที่ได้จัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการและจะต้องมีตัวเลขผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นให้ได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งจะมีมาตรการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายอย่างเข้มงวดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content