นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) และนายดุลยฤทธิ์ ฤทัยอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะของพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ คือ พื้นที่เสี่ยงที่เกิดไฟป่า พื้นที่ที่กำลังเกิดไฟป่า และพื้นที่ที่เกิดไฟป่าแล้ว รวมทั้งได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

          ๑. เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า ดูแลเรื่องสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ปิดประกาศจับกุมดำเนินคดีโดยทันที มิให้ละเว้น

          ๒. เฝ้าระวังพื้นที่ความเสียง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และจัดชุดลาดตะเวนให้พร้อมทุกสถานการณ์

          ๓. นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ในการสำรวจจุดความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

          นอกจากนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดเฉพาะกิจเหยี่ยวไฟของกรมป่าไม้ โดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละ อดทนและต่อสู้ ขอให้ปฏิบัติการดับไฟอย่างระมัดระวังและขอให้เจ้าหน้าทุกท่านปลอดภัยจากการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า

Leave a Comment

Skip to content