นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่่จากสำนักส่วนกลางทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม ผลจากการประชุมแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ประจำปี 2563 เห็นชอบ 3 แผน ได้แก่

แผนที่ 1 การออกเอกสารหลักฐานของกรมป่าไม้ผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

แผนที่ 2 การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอนุญาต

แผนที่ 3 การดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระบบงานบริการของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ บริการอย่างรวดเร็ว และเกิดความประทับใจของผู้มาใช้บริการ

Leave a Comment

Skip to content