นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ……

  2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …..

  3.ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ พ.ศ. ……

4. ร่างประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ. …

Leave a Comment

Skip to content