นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมประชุม

          ท่าน ปกท.ทส. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปรับลดเวลา และวันทำงาน รวมถึงการทำงานที่บ้าน (work from home) ต้องทำทันทีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางโดยรถสาธารณะ และให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนต้องทำเป็นหลัก เหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำงาน เช่น เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สำหรับการทำงานในช่วงนี้โดยเฉพาะการทำงานที่บ้าน การประเมินติดตามต้องมีผลงาน และใช้ผลงานเป็นตัวชี้วัด เช่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องมาทำงาน ให้หน่วยงานคัดกรองก่อนเข้าทำงานโดยต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ ท่าน ปกท.ทส. ยังฝากถึงเจ้าหน้าทีทุกท่านให้ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำด้วย

          ในส่วนของกรมป่าไม้ อปม. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน COVID-19 โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมป่าไม้ เพื่อประสานงานและจัดทำมาตรการ ควบคุม COVID-19 จัดให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน 621 คน คิดเป็น 40.7% จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรค TEGO 51 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ กรมป่าไม้มีผู้ที่ให้เฝ้าระวังและต้องกักตัว 32 คน แต่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

Leave a Comment

Skip to content