คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่องยกเลิกก ารเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาท ะเบียนบ้าน

Leave a Comment