กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) กรมป่าไม้ โดย สำนักบริหารกลาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย โดยมี เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จากส่วนกลางเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย โดยกรมป่าไม้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ วาพันสุ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย มาถ่ายทอดความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากการจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content