พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำ “แผนแม่บทโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีกองทัพบกช่อง 5 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้  เพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล จำแนกแนวทางพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี สร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ออกเป็น 3 ด้าน

ด้านที่ 1 การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า

ด้านที่ 2 การจัดการพื้นที่แนวกันชน

ด้านที่ 3 การจัดการพื้นที่ชุมชน

ในการนี้ กรมป่าไม้ได้นำเสนอกลยุทธ์ตามนโยบาย “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อธิบดีกรมป่าไม้ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีภารกิจในการประสานการดำเนินงานของกรมป่าไม้ และส่งเสริมศักยภาพของป่าชุมชน จัดที่ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

Leave a Comment