พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และประธานกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนา “การขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย”

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และประธานกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนา “การขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย” โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วม ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในงานมีการอภิปราย เรื่อง “ความเป็นมาในการก่อตั้ง ICCF การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แนวทางการขับเคลื่อนและปัญหาอุปสรรคในการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ” และการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย แนวทางการขับเคลื่อน และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน พร้อมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา

Leave a Comment

Skip to content