นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภูทับเบิก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายชิต อินทระนก ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือกับ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภูทับเบิก ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแผนแม่บทฯ อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 การดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ทำให้หลายโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ในแผนแม่บทฯ ต้องล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ ในการหารือในครั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ภูทับเบิก สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนและหลังได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ราษฎรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูทับเบิกได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้ 1.ให้ พส.เป็นหน่วยงานนำเสนอ ครม.พิจารณาผ่อนผัน มติ ครม.ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2.ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 1) ที่ตั้งของส่วนราชการ พื้นที่ส่วนกลางที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงพื้นที่สาธารณูปโภค ให้ พส.ประสานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ 2)พื้นที่ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนให้ ปม. นำเข้าโครงการ คทช. 3.เห็นควรให้ทบทวนหรือจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่ร่วมกัน ภายใต้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

Leave a Comment

Skip to content