นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เข้าร่วมการประชุม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมพิจารณาร่างกฎหมาย ไว้ดังนี้

1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. … มติที่ประชุม : เห็นชอบกับร่างดังกล่าว โดยฝ่ายเลขานุการจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และส่งให้ สจด. พิจารณาตรวจสอบนำเรียน อปม. เพื่อเสนอ ทส. ต่อไป

2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. … มติที่ประชุม : เห็นชอบกับร่างดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คกก. และส่งให้ สจด.พิจารณาตรวจสอบ เพื่อนำเรียน อปม. และเสนอ ทส.ต่อไป ในส่วนของข้อสังเกตของ คกก. มอบ สบก. ศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูล การเก็บ-การใช้จ่ายของ อส.เปรียบเทียบประกอบการชี้แจงร่างต่อ คกก.พัฒนากฎหมายของ ทส.

3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตรา การแจ้งยกเลิกตรา การสั่งยกเลิกตรา การแก้ไขทะเบียนตรา การทำลายตรา และการนำไม้ที่ได้จากการทำสวนป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. … มติที่ประชุม : เห็นชอบกับหลักการของร่างระเบียบโดยให้ฝ่ายเลขาปรับร่างตามความเห็นชอบของ คกก. แล้วส่งให้ สศม. พิจารณาตรวจสอบเสนอ อปม. เพื่อเสนอ ทส. ต่อไป สำหรับแบบคำขอต่างๆ มอบ สศม. จัดทำแบบคำขอตามความเห็นของ คกก. ประกอบร่างระเบียบต่อไป

สำหรับร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. … ยกไปประชุมครั้งต่อไป อนึ่ง มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และทุกวันพุธจนแล้วเสร็จ

Leave a Comment

Skip to content