นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม Morning Talk

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม Morning  Talk โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสวนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กรมป่าไม้ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 โดยได้ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การเตรียมการรับนโยบายฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและติดตามประเด็นผลการดำเนินการในภารกิจสำคัญ ได้แก่

1. เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ

2. การดำเนินการในการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ

3. การเตรียมการจัดงานวันป่าไม้โลก ในวันที่ 21 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ในการรับมอบนโยบายจากท่าน รมว.ทส. ขอให้ทีมงานโมษกกรมป่าไม้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมป่าไม้ไปสู่ประชาชนในช่องทางใดบ้าง เนื่องจากท่าน รมว.ทส ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content