นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม The Third Asia-Pasific Urban Fotestry Merting 2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภ่พันธ์ 2563 นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม The Third Asia-Pasific Urban Fotestry Merting 2020    โดยในการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดประชุมในช่วง วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ประมาณ 400 คน กำหนดสถานที่จัดประชุมโรงแรมที่มีความพร้อมในกรุงเทพฯ เพื่อสะดวกในการดูงานที่กำหนดไว้ 2 พื้นที่ คือ สวนรถไฟ และบางกระเจ้า นอกจากนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้ กำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย จำนวน 8 กลุ่ม ตามที่กำหนดไว้ใน Action Plan จากการประชุมเตรียมการจัดการประชุมที่ผ่านมาจากประเทศจีน และเกาหลี  ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองตามหลักวิชาการ และการนำกลุ่มที่ทำงานด้านการรักษาต้นไม้ ในเมืองมาร่วมเป็นพันธมิตรในการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content