นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต่อมาได้มอบหมาย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมแทน โดยมีผู้บริหาร ทส. คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่ม P-move โดย ทส.ยินดีร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเห็นจากปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขมาเป็นลำดับ และพร้อมผลักดันข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาผนวกเป็นแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน โดยให้เร่งรัดดำเนินการโครงการ คทช.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสำรวจและจัดทำข้อมูลในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ทส. ได้มอบหมายให้ ทน. และ ทบ. จัดทำแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ไปพร้อมกันด้วย

Leave a Comment

Skip to content