นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานทหาร ตำรวจ ปภ. จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ในส่วนของ ทส. นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ รอง ปกท.ทส. นายสุรชัย อจลบุญ ผตร.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายประลอง ดำรงค์ไทย อคพ. นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ และ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รอง ผวจ.ลป. ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดย พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้แทนกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และการรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป โดย รอง ผวจ. เชียงใหม่ และ ตาก ซึ่งเป็นผู้แทน 9 จังหวัดภาคเหนือ ท่าน รมว.ทส. ได้มอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยหัวใจสำคัญคือต้องให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการลดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านหมอกควันไฟป่า โดยมอบให้หน่วยงาน ปม. และ อส. ดูแลป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้ที่จะเข้าไปในป่า การอนุญาตให้เผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรประชาชนสามารถทำได้แต่ต้องมีวินัยและมีจิตสำนึก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องแนวทางพร้อมทั้งการควบคุมที่ชัดเจน และต้องร่วมมือร่วมใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเผา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์งานที่ทำ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความร่วมมือกัน นอกจากนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี ในส่วนของ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้ ทสจ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับผู้ว่าฯ โดยหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่จะต้องช่วยสนับสนุนข้อมูล ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการ 5 ช. คือ แช่ง เชียร์ ชอบ ชม เชือด เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และลงโทษคนที่ทำผิด และขอให้มีการจัดทำปฏิทินการทำงานให้ชัดเจน ทำงานให้กระชับ มองให้ครบองค์รวมทุกมิติ ทั้งด้านหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง และอื่น ๆ พร้อมทั้งวางแผนการทำงานเพื่อไปสู่อนาคต

จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และคณะ เดินทางโดยรถยนต์ไปยังจุดสกัดป้องกันไฟป้าคอยพระบาท บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ เพื่อตรวจเยี่ยมและปล่อยแถวกำลังพล พร้อมทั้งเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน

Leave a Comment

Skip to content