นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผต.ทส. ในฐานะโฆษกประจำกระทรวง ทส.เป็นประธานการประชุมทีมงานโฆษก ทส.

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์  ผต.ทส. ในฐานะโฆษกประจำกระทรวง ทส.เป็นประธานการประชุมทีมงานโฆษก ทส. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความต่อเนื่อง เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะจัดงานแถลงข่าวเชิญสื่อมวลชนที่หน่วยงานได้มีประสานงาน และแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ ทส. ได้ทราบและดำเนินการเชิญสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วย และการชี้แจงข่าวในประเด็นที่ไม่เป็นความจริง ขอให้หน่วยงานที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้โฆษก ทส. ทราบด้วย และควรมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่หน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานเห็นสมควรและเหมาะสม

Leave a Comment

Skip to content