นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็น  “การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ” โดยมีนายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เข้าร่วมประชุมได้แก่ กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้เสนอผลการทำงานของกรมป่าไม้ในการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ในส่วนของกรมป่าไม้ และได้จัดทำร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 1,221 แห่งทั่วประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันคือ

1.ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับ One Map

2.ประเด็นข้อขัดแย้งให้ทุกหน่วยงานหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3.ควรมีการพิจารณาเทคนิคเร่งด่วน โดยใช้ฐานของแผนที่หลัก

4.มีกลไก เครื่องมือ รองรับหลังการประกาศใช้แผนที่ One Map

5.ทุกหน่วยงานควรมีกฎหมายรองรับหลังจากที่มีการประกาศใช้ One Map

ณ ห้อง 521 อาคาร 5 ชั้น2 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content