นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ“ค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ“ค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โดยมี ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหามหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี  มีเยาวชนที่ได้รับการอบรมแล้วจำนวนกว่า 40,000 คน โดยนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยอดไปยังโรงเรียน และชุมชน ที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

สำหรับในส่วนของ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทีมวิทยากรที่มีองค์ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความรัก ความหวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content