นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากทุกสำนักส่วนกลางทและประชุมผ่าน Vedio Conference ไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทุกสำนัก  สำหรับผลการประชุมที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรม ฯ ประจำปี 2562 ปรากฎว่ากรมป่าไม้ ได้คะแนน ITA ร้อยละ 84.43 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในลำดับที่ 16 จาก 16 หน่วยงานของใรสังกัด ทส.  สำหรับในปี 2563 การกำหนดและดำเนินการตามตัวชี้วัด ITA  กำหนดเหมือนกันในปี 2562 ดังนั้น ประธานในที่ประชุม จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดให้ความสำคัญ และดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้กรมป่าไม้อยู่ในลำดับแรก ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content