นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน ” 1 ปี แห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง โครการ OUR KHUNG BANGKACHAO”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน” 1  ปี แห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง โครการ OUR KHUNG BANGKACHAO”

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในงานมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินการ

พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน โดยในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน

หย่อนใจ และเพื่อการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ นอกจากนี้ในงาน  มีกิจกรรมการเสวนาพูดคุย ” 1 ปีแห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง โครงการ OUR KHUNG BANGKACHAO” เพื่อการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content