ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมขั้น 2 อาคารปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ จำนวน 13 ท่าน ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ภายใต้กรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติประเด็นนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ ข้อ 7) หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพโดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ได้เชิญกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานในสังกัดกรมกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ด้านการหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content