การประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและมอบแนวทางในการประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง (พื้นที่ของกรมป่าไม้ 37 แห่ง) ในการจัดทำเอกสารการขอใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ เช่น การบุกรุกพื้นที่ข้างเคียงหรือใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่ดิน

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและทสจ. เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content