การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการปลูกสวนป่าระดับกรม ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา. 09.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี กรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการปลูกสวนป่าระดับกรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้ ในฐานะรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากทุกสำนักส่วนกลาง จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมประชุม 

          ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนและให้บุคคลอื่น ถือเป็นแบบอย่างเข้ารับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เข้าร่วมพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณานำเสนอผลงานเกษตรกร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1. นายประกอบ เกิดผ่อง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2. นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

3. นายสมชาย กองจินดา จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

4. นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์ประมูล จังหวัดกระบี่ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

Leave a Comment

Skip to content