พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ พลอากาศเอก อธิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สว. และคณะ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ พลอากาศเอก อธิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สว. และคณะ  เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ของจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) นายชิต อินทระนก ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม

โดยกรมป่าไม้ได้ออกใบอนุญาตให้จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดเพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ จำนวน 99 ไร่ เรียบร้อยแล้ว แต่จังหวัดขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งของส่วนราชการอื่นเข้าไปด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และทางจังหวัดยังมีความประสงค์จะขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติมอีก จำนวน 270 ไร่ และอีกจำนวน 360 ไร่ เพื่อรองรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยกรมป่าไม้นำเข้าโครงการ คทช. ส่วนการขอปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น – ด่านภูดู่ รวม 3.729 กม. มีพื้นที่บางส่วนเข้าไปในเขตอนุรักษ์ ซึ่งต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน ต่อไป

โดยอธิบดีกรมป่าไม้ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานจะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่จำเป็น และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประสานงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ได้โดยเร็ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติโดยรวม หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานการสร้างฝายหลวงประชารัฐเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Leave a Comment

Skip to content